Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Palangos miesto globos namai asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

  • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Palangos miesto globos namų administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Klaipėdos plentas 74-3, LT-00163 Palanga arba el.paštu vaida.bendike@palangosgnamai.lt, tel. +370 601 774 05.
  • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
  • Palangos miesto globos namai pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

  • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
  • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
  • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
  • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Palangos miesto globos namai duomenų apsaugos pareigūną:

Duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB „Privacy Partners“, juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius, tel. Nr. +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt, asmuo kontaktams: Paslaugų vadovas Mantas Kapočius.

 

Palangos miesto globos namų asmens duomenų apsaugos darbuotojo funkcijas
vykdo socialinė darbuotoja Vaida Bendikė
Tel.: +370 601 774 05
E. paštas: vaida.bendike@palangosgnamai.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

  • Jeigu asmuo nesutinka su Palangos miesto globos namų administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacijos saugumo politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Vykdomo vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas

Kompiuterinės įrangos, kompiuterių tinklo, techninių priemonių, programinėsįrangos naudojimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarka

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Education Template

Skip to content