Menu Close

Paslaugos

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinės globos teikimo paslaugos kaina mėnesiui:

1190,00 Eur senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia;

1350,00 Eur suaugusiam asmeniui su sunkia negalia;

 1. Paslaugos pavadinimas

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (toliau tekste- socialinė globa).

 1. Socialinės paslaugos apibūdinimas (sudėtis)

Socialinė globa- visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui Palangos miesto globos namuose (toliau tekste- Globos namai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

 1. Priėmimas/teikiami dokumentai

Priimami asmenys, turintys Palangos miesto savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus (toliau tekste- Socialinės rūpybos skyrius) išduotą siuntimą (nuo siuntimo išdavimo (išsiuntimo) dienos nepraėjus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų)

Globos namuose neapgyvendinami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Asmeniui išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F 027/a)galioja tris mėnesius nuo jo išdavimo.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo asmens bylos kopiją  Globos namams teikia Socialinės rūpybos skyriaus.

Apgyvendinimui Globos namuose asmuo pateikia:

 • Siuntimą į socialinės globos įstaigą;
 • Asmens tapatybės dokumentą;
 • Neįgaliojo pažymėjimą (jeigu jį turi).
 1. Sutarties sudarymas

Ilgalaikės(trumpalaikės)socialinės globos teikimo ir atsiskaitymo už gautą paslaugą sutartį apgyvendinimo globos namuose dieną sudaro ir pasirašo globos namų atstovas, asmuo, pageidaujantis gauti socialinės globos paslaugą ir suinteresuotas asmuo (jei už sutartyje numatyto asmens socialinės globos paslaugą suinteresuotas asmuo moka)

Globos namų atsakingas darbuotojas prieš sudarant sutartį dėl socialinės globos asmeniui teikimo visus sutarties punktus aptaria su paslaugų gavėju (tesėtu jo atstovu, kitu suinteresuotu asmeniu- jei sutartį jis pasirašys)jam suprantama forma ir būdais.

Sutartyje nustatomos socialinės globos asmeniui teikimo sąlygos, teikimo laikas, konkretus mokėjimo už socialinę globą dydis, piniginė išraiška, mokėjimo tvarka, finansinių galimybių vertinimo tvarka iš naujo dėl asmens (šeimos) pajamų ir turtų pokyčių, įvykusių per socialinės globos paslaugos gavimo laiką, šalių teisės, pareigos ir kitos sąlygos.

Iki sutarties pasirašymo Globos namai būsimajam gyventojui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams, ar artimiesiems giminaičiams sudaro galimybę apsilankyti Globos namuose, susipažinti su teikiamomis pasaugomis, gauti juos dominančią informaciją.

Asmuo iki sutarties sudarymo jam priimtina forma, pasirašytinai, supažindinamas su globos namų vidaus namų taisyklėmis gyventojams, kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą Globos namuose.

 1. Apgyvendinimas

Gyvenamosios patalpos naujai atvykusiam asmeniui parenkamos atsižvelgiant į globos namų galimybes, asmens specialiuosius poreikius, individualias savybes ir ypatumus.

Asmuo apgyvendinamas vienviečiame arba dviviečiame kambaryje. Aprūpinama reikalingais baldais, šaldytuvu, televizoriumi.

Gyvenamoji aplinka sukuriama, kuo artimesnė namų aplinkai. Asmeniui pageidaujant, kambaryje galima turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus, jo ir kitų asmenų saugumui.

Asmens higienos patalpos(tualetas, dušas) yra lengvai ir greitai pasiekiamos, šalia gyvenamojo kambario.

 1. Informavimas

Asmeniui ir jo artimiesiems teikiama informacija apie globos namus, juose teikiamas paslaugas, dirbantį personalą, taip pat kitais asmeniui aktualiais socialiniais klausimais. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

 1. Konsultavimas

Teikiama globos namų specialistų pagalba asmeniui, kartu su juo ieškant išeities iš probleminės situacijos, padedant jam suvokti ir spręsti svarbias problemas. Padedama kontroliuoti elgesį stresinėse situacijose, patiriant ir išgyvenant krizes, netektis, tarpininkaujama, kad būtų išspręsti konfliktai ir sumažinti emociniai išgyvenimai, siūlant specialistų pagalbą, organizuojant susitikimus su artimaisiais.

 1. Tarpininkavimas ir atstovavimas

Teikiama pagalba asmeniui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Atstovaujama neveiksniam asmeniui  (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimo globos namai ar konkretus globos namų darbuotojas yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius.

 1. Maitinimo organizavimas

Globos namuose maitinimas organizuojamas 4 kartus per parą.

Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama dietinė mityba.

Asmuo gali kasdien susipažinti su meniu, pateikti pageidavimus dėl patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, atsižvelgiama. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, asmuo turi teisę pasirinkti kur jam valgyti- savo kambaryje ar bendroje valgykloje. Yra sudarytos sąlygos, bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.

Nesavarankiškam asmeniui užtikrinama individuali, diskretiška , personalo pagalba valgant.

 1. Sveikatos priežiūros organizavimas

Aprūpinama medikamentais pagal globos namų savininko nustatytas finansines normas, slaugos priemonėmis, jeigu yra poreikis- techninės pagalbos priemonėmis.

Asmeniui sudarytos sąlygos pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytojus. Organizuojamos gydytojų specialistų konsultacijos, jei reikia, asmuo hospitalizuojamas.

Slaugos paslaugos teikiamos 24 valandas per parą.

 1. Aprūpinimas patalyne ir apranga

Asmenys aprūpinami patalyne ir apranga, atsižvelgiant į steigėjo patvirtintą finansinė normatyvą metams.

 1. Sociokultūrinės ir užimtumo paslaugos

Sociokultūrinė ir užimtumo veikla Globos namuose:

 • Valstybinių, religinių, Globos namų tradicinių, globotinių asmeninių (gimtadienių, vardadienių) švenčių šventimas;
 • Poilsinės, pramoginės ir pažintinės išvykos;
 • Kultūriniai renginiai- koncertai, spektakliai, popietės, vakaronės, knygų pristatymai, parodos, filmų koncertų peržiūros, susitikimai su įdomiais žmonėmis
 • Religinių poreikių tenkinimas organizuojant įvairių konfesijų (pagal asmens poreikius) sielovados specialistų (dvasininkų) paslaugas;
 • Rankdarbių ir kitų (pagal Globos namų galimybes) pomėgių, muzikos terapijos užsiėmimų organizavimas.
 1. Užimtumo socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

Teikiamos kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (tvarkant privačią aplinką, pinigų apskaitą ir kt.) siekiant atstatyti prarastus ar lavinti neturimus gebėjimus dėl ligos ar negalios.

 1. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Sudaromos sąlygos asmenims, patiems rūpintis savo asmenine higiena, aprūpinant būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis. Teikiamos slaugytojų padėjėjų ir socialinių darbuotojų padėjėjų pagalba nesavarankiškiems asmenims: prausimas, maudymas, rengimas, barzdos skutimas, nagų kirpimas, plaukų kirpimas, patalynės ir rūbų skalbimas ir lyginimas.

 1. Transporto paslauga

Paslauga teikiama pagal asmens poreikius. Paslaugų gavėjai vežami į sveikatos priežiūros centus, gydymo ir reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitas asmeniui svarbias ir būtinas įstaigas.

 1. Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Asmens prašymu papildomų maisto produktų ir pramoninių prekių pirkimas, lydėjimas į įvairias įstaigas, parduotuves, turgų, kirpyklą, bažnyčią, kapines ir kt.

Mirus socialinės globos namų gavėjui, laidojimo apeigų organizavimas (kai nėra laidojančių asmenų).

 1. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas
  • Asmuo už globos namuose gautas paslaugas moka nustatyta tvarka ir dydžiu:
   • 80 proc. nuo visų gaunamų pajamų
   • 1 proc. mokestį nuo turto vertės viršijančios nustatytą turto vertės normatyvą
   • 100 proc. slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.

Bet ne daugiau negu steigėjo patvirtinta paslaugų teikimo kaina.

 • Mokestis už teikiamas paslaugas išskaičiuojamas kiekvieną mėnesį.
 1. Laikinas išvykimas

Asmuo turi teisę savo noru laikinai išvykti iš globos namų svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius, giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ar ilgesniam laikotarpiui- iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeninių svarbių priežasčių asmens globėjo, rūpintojo, ar artimų giminaičių raštiško prašymo, gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis). Šiuo laikotarpi socialinės globos asmeniui paslaugos Globos namuose neteikiamos.

 • Paslaugų gavėjas laikinai, teisės aktų nustatyta tvarka iki 45 kalendorinių dienų per metus, išvykęs iš Palangos miesto globos namų už išvykimo laikotarpį moka:
  • Už pirmas 3 dienas asmens mokėjimo dydis- 80 proc. nuo visų gaunamų pajamų, įskaitant 100 proc. slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos
  • Už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros mokėjimo dydis 30 proc. nuo visų 80 proc. gaunamų pajamų įskaitant 100 proc. slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijas apskaičiuotas proporcingai išvykimo dienų skaičiui.
 1. Socialinės globos teikimo pabaiga

Socialinės globos teikimas asmeniui pasibaigia:

 • Asmens ar jo globėjo, rūpintojo ar globos namų iniciatyva nutraukus Ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos teikimo ir atsiskaitymo už gautas paslaugas sutartį.
 • Asmeniui mirus
 1. Paslaugų teikėjas

Palangos miesto globos namai

Aida Paurytė, vyriausioji socialinė darbuotoja

Tel.  8 659 32867, el. paštas aida.pauryte@palangosgnamai.lt

(atsakinga už socialinio darbo tarnybos veiklą)

Marytė  Klapatauskienė, vyriausioji slaugytoja

Tel. 8 605 51644, el. paštas maryte.klapatauskiene@palangosgnamai.lt

(atsakinga už asmens sveikatos priežiūros tarnybos veiklą).

 1. Paslaugos vadovas

Irena Biriukaitė, direktorė

Tel. 8460 40036; 8 614 423 26

El.paštas irena.biriukaite@palangosganamai.lt

 1. Kita informacija

Nuomonę, pastabas, prašymus dėl socialinės globos teikimo kokybės paslaugų gavėjas gali teikti Globos namų direktoriui, Globos namų savininkui, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 1. Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija  2019-12-06)
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija 2021-11-16)
  • Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46 (Suvestinė redakcija 2021-06-03)
  • Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T2-55 ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo” pakeitimo (23T-055)
  • Palangos miesto globos namų nuostatai, patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. T2-214:Dėl Palangos miesto globos namų nuostatų patvirtinimo“ 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 (redakcija)
  • Kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinės globos teikimą

Education Template

Skip to content