LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
Socialinių paslaugų įstatymas:
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/dQHokwgVxC

Biudžetinių įstaigų įstatymas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/GWsYYafUwB


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI 
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/asr


LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAI
Socialinių paslaugų katalogas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO

Socialinės globos normos:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
Higienos norma HN 125:2011 ,,Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF