Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimo paslaugos kaina mėnesiui:

  • 985,00 EUR senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia;
  • 1117,00 EUR suaugusiam asmeniui su sunkia negalia;

Laukiančių asmenų eilėje į Palangos miesto globos namus skaičius

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos asmeniui teikimo aprašas

1.Paslaugos pavadinimas

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (toliau tekste – socialinė globa).

2. Socialinės paslaugos   apibūdinimas (sudėtis)

Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui Palangos miesto globos namuose (toliau tekste – Globos namai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

3. Priėmimas/teikiami dokumentai

Priimami asmenys, turintys Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus (toliau tekste – Socialinės rūpybos skyrius) išduotą siuntimą (nuo siuntimo išdavimo (išsiuntimo) dienos nepraėjus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų).

Globos namuose neapgyvendinami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

Asmeniui išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a) galioja tris mėnesius nuo jo išdavimo.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo asmens bylos kopiją Globos namams teikia Socialinės rūpybos skyrius.

Apgyvendinimui Globos namuose asmuo pateikia:

-siuntimą į socialinės globos įstaigą;

-asmens tapatybės dokumentą;

-neįgaliojo pažymėjimą (jeigu jį turi).

4. Sutarties sudarymas

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimo ir atsiskaitymo  už gautą paslaugą sutartį apgyvendinimo Globos namuose dieną sudaro ir pasirašo Globos namų atstovas, asmuo, pageidaujantis gauti socialinės globos paslaugą ir suinteresuotas asmuo (jei už sutartyje numatyto asmens socialinės globos paslaugą suinteresuotas asmuo moka).

Globos namų atsakingas darbuotojas priesš sudarant sutartį dėl socialinės globos asmeniui teikimo, visus sutarties punktus aptaria su paslaugų gavėju (teisėtu jo atstovu, kitu suinteresuotu asmeniu – jei sutartį jis pasirašys) jam suprantama forma ir būdais.

Sutartyje nustatomos socialinės globos asmeniui teikimo sąlygos, teikimo laikas, konkretus mokėjimo už socialinę globą dydis pinigine išraiška, mokėjimo tvarka, finansinių galimybių vertinimo tvarka iš naujo dėl asmens (šeimos) pajamų ir turto pokyčių, įvykusių per socialinės globos paslaugos gavimo laiką, šalių teisės, pareigos ir kitos sąlygos.

Iki sutarties pasirašymo Globos namai būsimajam gyventojui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaro galimybę  apsilankyti Globos namuose, susipažinti su teikiamomis paslaugomis, gauti juos dominančią informaciją.

Asmuo iki sutarties sudarymo jam priimtina forma pasirašytinai supažindinamas su Globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams, kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą Globos namuose.

5. Apgyvendinimas

Gyvenamosios patalpos naujai atvykusiam asmeniui parenkamos atsižvelgiant į Globos namų galimybes, asmens specialiuosius poreikius, individualias savybes bei ypatumus.

Asmuo apgyvendinamas vienviečiame arba dviviečiame kambaryje. Aprūpinama reikalingais baldais, šaldytuvu, televizoriumi.

Gyvenamoji aplinka sukuriama kuo artimesnė namų aplinkai. Asmeniui pageidaujant, kambaryje galima turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui.

Asmens higienos patalpos (tualetas, dušas) yra lengvai ir greitai pasiekiamos, šalia gyvenamojo kambario.

6. Informavimas

Asmeniui ir jo artimiesiems teikiama informacija apie Globos namus, juose teikiamas paslaugas, dirbantį personalą, taip pat kitais asmeniui aktualiais socialiniais klausimais. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

7. Konsultavimas

Teikiama Globos namų specialistų pagalba asmeniui, kartu su juo ieškant išeities iš probleminės situacijos, padedant jam suvokti ir spręsti svarbias problemas. Padedama kontroliuoti elgesį stresinėse situacijose, patiriant ir išgyvenant krizes, netektis, tarpininkaujama, kad būtų išspręsti konfliktai ir sumažinti emociniai išgyvenimai, siūlant specialistų pagalbą, organizuojant susitikimus su artimaisiais.

8. Tarpininkavimas ir atstovavimas

Teikiama pagalba asmeniui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu Globos namai ar konkretus Globos namų darbuotojas yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. 

9. Maitinimo organizavimas

Globos namuose maitinimas organizuojamas ir teikiamas 4 kartus per parą.

Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama dietinė mityba.

Asmuo gali kasdien susipažinti su meniu, pateikti pageidavimus dėl patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, atsižvelgiama. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, asmuo turi teisę pasirinkti kur jam valgyti – savo kambaryje ar bendroje valgykloje. Yra sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.

Nesavarankiškam asmeniui užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.

10. Sveikatos priežiūros organizavimas

Aprūpinama medikamentais pagal Globos namų savininko nustatytas finansines normas, slaugos priemonėmis , jeigu yra poreikis – techninės pagalbos priemonėmis.

Asmeniui sudarytos sąlygos pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytojus. Organizuojamos gydytojų specialistų konsultacijos, jei reikia, asmuo hospitalizuojamas.

Slaugos paslaugos teikiamos 24 valandas per parą.

11. Aprūpinimas patalyne ir apranga

Asmenys aprūpinami patalyne ir apranga, atsižvelgiant į steigėjo patvirtintą finansinį normatyvą metams.

12. Sociokultūrinės ir užimtumo paslaugos

Sociokultūrinė ir užimtumo veikla Globos namuose:

– valstybinių, religinių, Globos namų tradicinių, globotinių asmeninių (gimtadienių, vardadienių) švenčių šventimas;

– poilsinės, pramoginės ir pažintinės išvykos;

– kultūriniai renginiai – koncertai, spektakliai, popietės, vakaronės, knygų pristatymai, parodos, filmų, koncertų peržiūros, susitikimai su įdomiais žmonėmis;

– religinių poreikių tenkinimas organizuojant įvairių konfesijų (pagal asmens poreikius) sielovados specialistų (dvasininkų) paslaugas; 

– rankdarbių ir kitų (pagal Globos namų galimybes) pomėgių, muzikos terapijos užsiėmimų organizavimas.

13. Užimtumo socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

Teikiamos kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (tvarkant privačią aplinką, pinigų apskaitą, bendraujant ir kt.), siekiant atstatyti prarastus ar lavinti neturimus gebėjimus dėl ligos ar negalios.

14. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Sudaromos sąlygos asmenims patiems rūpintis savo asmenine higiena, aprūpinant būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis. Teikiama slaugytojų padėjėjų ir socialinių darbuotojų padėjėjų pagalba nesavarankiškiems asmenims: prausimas, maudymas, rengimas, barzdos skutimas, nagų kirpimas, plaukų kirpimas, patalynės ir rūbų skalbimas, lyginimas, tvarkymas.

15. Transporto paslauga

Paslauga teikiama pagal asmens poreikius. Paslaugų gavėjai vežami į sveikatos priežiūros centrus, gydymo ir reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitas asmeniui svarbias ir būtinas įstaigas.

16. Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Asmens prašymu, papildomų maisto produktų ir pramoninių prekių pirkimas, lydėjimas į įvairias įstaigas, parduotuves, turgų, kirpyklą, bažnyčią, kapines ir kt.

Mirus socialinės globos gavėjui, laidojimo apeigų organizavimas (kai nėra laidojančių asmenų).

17. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas

1. Asmuo už globos namuose gautas socialinės globos paslaugas moka nustatyta tvarka ir dydžiu:  

1.1.  80% nuo visų gaunamų pajamų.

1.2.  1% mokestį nuo turto vertės viršijančios nustatytą turto vertės normatyvą.

1.3. 100% slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. 

Bet ne daugiau negu steigėjo patvirtintą paslaugų teikimo kainą.

2. Mokestis už teikiamas paslaugas išskaičiuojamas kiekvieną mėnesį. 

18. Laikinas išvykimas

Asmuo turi teisę savo noru laikinai išvykti iš globos namų svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ar ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeniui svarbių priežasčių asmens, globėjo, rūpintojo ar artimų giminaičių raštišku prašymu, gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis). Šiuo laikotarpiu socialinės globos asmeniui paslaugos Globos namuose neteikiamos. 

 1. Paslaugų gavėjas laikinai, teisės aktų nustatyta tvarka, iki 45 kalendorinių dienų per metus, išvykęs iš Palangos miesto globos namų už išvykimo laikotarpį moka:

1.1. už pirmas 3 dienas asmens mokėjimo dydis- 80 % nuo visų gaunamų pajamų, įskaitant 100% slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslines kompensacijas.

1.2. nuo 4 išvykimo dienos asmens mokėjimo dydis 30 % nuo visų  80% gaunamų pajamų, įskaitant 100% slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslines kompensacijas, apskaičiuotas proporcingai išvykimo dienų skaičiui.

19. Socialinės globos teikimo pabaiga

Socialinės globos teikimas asmeniui pasibaigia:

– asmens ar jo globėjo, rūpintojo arba globos namų iniciatyva nutraukus Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimo ir atsiskaitymo už gautą paslaugą sutartį;

– asmeniui mirus.

20. Paslaugos teikėjas

Palangos miesto globos namai

Aida Paurytė, vyriausioji socialinė darbuotoja

Tel. 8 659 32867, el. paštas aida.pauryte@palangosgnamai.lt

(atsakinga už socialinio darbo tarnybos veiklą);

Romutė Reikienė, vyriausioji slaugytoja

Tel. 8 605 51644, el. paštas romute.reikiene@palangosgnamai.lt

(atsakinga už asmens sveikatos priežiūros tarnybos veiklą).

21. Paslaugos vadovas

Irena Biriukaitė, direktorė

Tel. (8 460) 40034; 8 614 42326

el. paštasirena.biriukaite@palangosgnamai.lt

22. Kita informacija

Nuomonę, pastabas, prašymus dėl socialinės globos teikimo kokybės paslaugų gavėjas gali teikti Globos namų direktoriui, Globos namų savininkui, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

23. Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”.

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”.

4. Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46 (galiojanti suvestinė redakcija: 2018-03-14).

5. Kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinės globos teikimą.

5.1. Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarka, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-11 ,,Dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos pakeitimo”.
5.2. Palangos miesto globos namų nuostatai, patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T2-214 ,,Dėl Palangos miesto globos namų nuostatų patvirtinimo”.2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija).