Baltijos jūros pakrantėje, Palangos gamtos kampelyje, Klaipėdos pl. 74, 1994 metais įkurti 40 vietų Palangos miesto globos namai, skirti teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pensijinio amžiaus asmenims su dideliu specialiųjų poreikiu lygiu, suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su sunkia fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ar visiškas nedarbingumas. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Globos namų savininkė yra Palangos miesto savivaldybė. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, įsakymais, kitais teisės aktais.

Įstaigos veikla licencijuota:

  • Asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
  • Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims;
  • Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)

Suaugusiems asmenims su negalia;

  • Leidimas kineziterapijos paslaugoms teikti.

2019 metais įstaiga švenčia 25 metų veiklos jubiliejų.

Vizija

Moderni šiuolaikiška socialinės globos įstaiga įgyvendinanti deleguotus socialinės globos ir priežiūros uždavinius Palangos mieste.

Misija

Teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas socialines ir slaugos paslaugas , sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti gyventojų teises bei interesus.

Tikslai

  • Stacionarios (ilgalaikės, trumpalaikės) socialinės paslaugos pagal asmens individualius poreikius ir savarankiškumo lygį;
  • Patrauklios užimtumo formos pagal asmens pomėgius ir gebėjimus;
  • Saugi ir pritaikyta aplinka;
  • Aukšta kompetencija. Auganti įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumas.